REGULAMIN KONKURSU

„HoHoHo!”

„Regulamin”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „HoHoHo” („Konkurs”) jest P.H.U. Beata Matusiak z siedzibą w Częstochowie adres: ul. Ułańska 30; 42-202 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców NIP: 894-18-66-144 („Organizator”).

 2. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu trwa w dniach 12 – 14.12.2020 r. („Okres Trwania Konkursu”). Okres Trwania Konkursu nie obejmuje czasu wydania nagród (przesył) i składania ewentualnych reklamacji.

 3. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem fanpage'a marki Bololo na portalu społecznościowym o nazwie Instagram i wyłącznie w poście informującym o tym Konkursie.

 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Instagram i Facebook, tym samym nie ponoszą one odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją niniejszego Konkursu.

 5. Organizator oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest grą, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

   2. W Konkursie mogą brać udział osoby spełniające poniższe warunki:

 

 • pełnoletnie osoby fizyczne,

 • mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

 

       Dalej zwani („Uczestnikami”).

    3.  Z udziału w konkursie zostają wykluczeni: członkowie władz, pracownicy Organizatora, a także ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie.

 

​§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Instagram, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Instagram („Profil”), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook lub Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagramu. Udział w Konkursie wymaga także posiadania niezablokowanej możliwości otrzymywania wiadomości prywatnych od fanpage na portalu Instagram. Ustawienia prywatności Profilu ograniczające widoczność zdjęcia, uniemożliwiają udział w Konkursie.

   2. W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik jednocześnie:

 • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem niniejszego Konkursu;

 • oświadcza, że spełnia wszystkie kryteria wskazane w tym Regulaminie;

 • zobowiązuje się do przestrzegania zasad ujętych w tym Regulaminie,

 • oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych podczas trwania konkursu i po jego zakończeniu, o którym mowa w § 7 tego Regulaminu.

   3. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w trakcie trwania konkursu. Kolejne Zgłoszenia tego samego Uczestnika uznane będą za niebyłe.

  4. Organizator może poddać weryfikacji Zgłoszenie uczestnika pod kątem jego zgodności z jego Regulaminem, prawem powszechnym i dobrymi obyczajami.

  5. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika, jeżeli Zgłoszenie to będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych wobec Bololo bądź nie będzie spełniać wymagań Konkursu lub Regulaminu serwisu Facebook, lub Instagram.

   6. Z Konkursu wykluczone są Zgłoszenia wysłane jako wiadomości prywatne lub umieszczone bezpośrednio na tzw. tablicy profilu portalu Facebook.

 

   7. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Zgłoszenia osób, biorących udział w Konkursie, posługujących się kilkoma profilami na Facebooku lub Instagramie.

 

   8. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu Organizator wybierze spośród wszystkich przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń – 2 najlepsze Zgłoszenia – ocenione przez komisję składającą się z 3 (trzech) członków (dalej: „Komisja”) według własnego ich uznania. Wybrani przez Komisje autorzy staną się laureatami Konkursu (dalej: „Laureaci”). W dniu 15/12/2020 o godzinie 12:00 Organizator powiadomi Laureatów o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem serwisu Instagram.

 

   9. W celu otrzymania Nagrody, Laureat powinien przesłać Organizatorowi nie poniżej niż w terminie 7 dni za pośrednictwem prywatnej wiadomości do fanpage marki Bololo w serwisie Instagram wiadomość zawierającą: dane osobowe Laureata w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz nr telefonu.

 

   10. W przypadku:

 

         A. niewysłania przez Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej we wskazanym tam terminie;

         B. wysłania przez Laureata niekompletnej lub nieczytelnej wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej;

         C. niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,

skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

   11. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora na adres przesłany przez Laureata w sposób wskazany w ust. 9 w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia przesłania informacji, o których mowa w ust. 9 niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. NAGRODY

 

 1. Organizator w Konkursie przewidział 2 nagrody („Nagrody” lub każda z osobna „Nagroda”) 2 nagrody: 2 (dwie) poduszki do karmienia typ Rogal

 2. Nagrody zostaną wydane, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. Nagrody, nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może zażądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

 4. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU

 

 1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik potwierdza, że:

 • jest wyłącznym autorem Zgłoszenia,

 • posiada wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Zgłoszenia, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi,

 • nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie,

 • oraz że jego prawa do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień, lub naruszenia innych praw osób trzecich;

 • na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania takiego żądania za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram, odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie.

 

   2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia na następującym obszarze: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Facebook lub Instagram.

   3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, łączenia do z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.

   4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Zgłoszenia oraz zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zgłoszenia osobistych praw autorskich, a także upoważnia Organizatora do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.

   5. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia.

 

§ 6. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail: beathamatusiak@gmail.com

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej „Dane Osobowe”), jest Organizator Konkursu, P.H.U. Beata Matusiak z siedzibą w Częstochowie adres: ul. Ułańska 30; 42-202 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców NIP: 894-18-66-144.

 2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów i usług własnych), jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród. Dane osobowe osób, z którymi Organizator podpisze umowę, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu oraz umowy licencyjnej przetwarzane będą w związku z realizacją tejże uowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorowi pocztowemu, kurierowi oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe zapewniające świadczenie usługi skrzynki e-mail. Dostęp do Danych Osobowych mają wyłącznie te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

 5. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do 6 miesięcy od dnia zakończenia konkursu (tj. do 16 grudnia 2020 r.);

 6. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Promocji.

 7. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),

 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej, niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

 • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

 

   8. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy — prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,

   9. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu — prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

   10. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnik może się kontaktować się z Organizatorem, kierując korespondencję na adres jego siedziby, lub adres poczty elektronicznej: beathamatusiak@gmail.com. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organizator nie wyznaczył inspektora ochrony danych w swojej organizacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na fanpage'u marki Bololo na portalu społecznościowym Facebook.

 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.

Kontakt Bololo:

Tel: +48 604 625 323 

e-mail: beathamatusiak@gmail.com

 • Instagram Bololo
 • Facebook Bololo

Wyprawka dla wymagających...